Komisař Petr Šácha na stopě Revoluční fronty

Na email nám dorazila žádost od Policie České republiky o součinnost s vyšetřováním přímé akce, jejíž prohlášení jsme zveřejnili na webu. Neověřovali jsme pravost nebo autenticitu zmíněné žádosti, přesto uveřejňujeme celý neupravený obsah a následnou komunikaci.

Dobrý den,

zdejším policejním orgánem je prováděno prověřování ve věci útoku na posed za použití nástražného výbušného systému.

V souvislosti se zveřejněním Vašeho příspěvku na webu o doručeném “Prohlášení ke zničení posedů” v emailu od Revoluční fronty, Vás tímto žádám v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 trestního řádu, o přeposlání originálního doručeného emailu/emailů Revoluční fronty (nejlépe ve formátu .eml), který bude obsahovat hlavičku daného emailu. Jedná se o věc důležitou pro trestní řízení. Konzultace postupu možná na níže uvedeném tel. čísle.

Požadované prosím zašlete v příloze na email petr.sacha@pcr.cz  do tří dnů. Za kladné a včasné vyřízení děkuji.

por. Bc. Petr Šácha, DiS.

komisař
+420 974 327 357<tel:+420974327357>

petr.sacha@pcr.cz<mailto:petr.sacha@pcr.cz>
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV

Oddělení hospodářské kriminality SKPV

Anglické nábřeží 7

306 09 Plzeň

Odpověď z redakčního emailu:

Dobrý den pane komisaři,

po kontrole obsahu emailové schránky, mohu konstatovat, že email, kterým uvedené tzv. prohlášení dorazilo do emailové schránky, se zde již nenachází, tudíž ho již není možné přeposlat. Dále po následné konzultaci s editorem webu, který uvedený příspěvek na web umístil, jsem zjistila, že dotyčný bezprostředně po umístění příspěvku na web email nenávratně smazal a již si nepamatuje adresu ani jiné bližší detaily, které se týkají dorazivšího emailu.

Dále vás informujeme o skutečnosti, že obsah vaší výzvy v nejbližší době hodláme zveřejnit na webové stránce.

Tímto považujeme vaší výzvu k součinnosti za vyřízenou. Přejeme ať se vám při vyšetřování daří.

Za redakci GreenAction editorka Barbora

Poručík Šácha odpověděl:

Dobrý den,

děkuji za Vaši snahu a odpověď, ve věci zveřejnění výzvy na Vašich stránkách Vás jednak žádám o zdrženlivost z důvodu možného ohrožení prověřování a dále Vás musím poučit ve smyslu ustanovení § 8 odst. 7 tr řádu:

Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3; povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s jejím porušením musí být poučen.

Podle § 5a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění,:

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 8 odst. 7 trestního řádu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

por. Šácha

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.